redüktör
Kişisel Veri Bilgi Talep Formu
 Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir.
 
REMAK REDÜKTÖR MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA
VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, Veri Sahibi olarak, talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açık ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, ıslak imzalı olarak;
“Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kuyucak Yolu Caddesi No: 211 Kemalpaşa-İZMİR” adresine posta yolu ile ya da elden,
Formu taratarak [email protected] adresine elektronik posta yolu ile,
Formu taratarak [email protected] adresine elektronik posta yolu ile gönderebilirsiniz.
Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve şirketimize ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız.
Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde, başvurunuzu netleştirmek amacıyla, tarafınızla iletişime geçeceğiz.
 
1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı - Soyadı...............................................................
T.C. Kimlik Numarası.................................................
Telefon Numarası......................................................
Adres.........................................................................
E-posta......................................................................
Şirketimizle Olan İlişkiniz...........................................
(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan,
Üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vs.)
 
 
2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri
(kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu
belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları
gerekmektedir.
Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, mevzuat gereği işlenmesi zorunlu olanlar hariç, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
 
3. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA
(Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)
 
4. EKLER
Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.
…………………..…………….……………………………….……………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….............................
…………………..…………….……………………………….……………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….............................
Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri
(kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu
belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları
gerekmektedir.
 
5. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Elden teslim almak istiyorum.
 
6. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vs.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.
Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişinin;
 
Adı - Soyadı:...............................
Başvuru Tarihi:............................